Yhtiöjärjestys


1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Kanavagolf Vääksy Oy ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena; harjoittaa ravintolatoimintaa, urheilu- ja vapaa-ajan välineiden sekä asusteiden myyntiä ja vuokrausta sekä urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvää opetustoimin- taa; omistaa ja vuokraoikeuksin hallita sekä rakentaa ja rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia; omistaa, vuokrata ja välittää osakkeita sekä pelioikeuksia ja käydä niillä kauppaa sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

3 § OSAKELAJIT JA NIIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT
Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjan osakkeisiin siten, että

- A-sarjaan kuuluu enintään 40 osaketta, joista kullakin on yksi (1) ääni;
- B-sarjaan kuuluu enintään 623 osaketta, joista kullakin on kaksi (2) ääntä ja - C-sarjaan kuuluu enintään 623 osaketta, joista kullakin on yksi (1) ääni.

4 § OSAKKAAN OIKEUDET JA PELAAMINEN

Yhtiön B- ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat ensisijaisesti oikeutetut käyttämään yhtiön golfkenttiä sekä muita yhtiön tarjoamia palveluita. Yhtiön kentillä pelaamisesta perittävä maksu tulee B- ja C- sarjan osakkeenomistajalle olla aina edullisempi kuin vastaavasta oikeudesta muilta perittävä suorite maksuhetkellä on. Osakkaan oikeudet ovat voimassa, kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat velvoitteet mahdollisine viivästyskorkoineen ja muine kuluineen on suoritettu. Muutoin yhtiön hallitus päättää millä edellytyksillä ja maksuilla yhtiön golfkenttien ja muiden palveluiden käyttäminen voidaan sallia.

5 § RAHOITUSVASTIKE

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalta yhtiölle perittävästä rahoitusvastikkeesta. Vastikkeen määräytymisperusteena on osakkeiden lukumäärä. Rahoitusvastiketta voidaan kerätä ainoastaan yhtiön golfkeskuksen rakentamista, peruskorjaamista ja laajentamista sekä maa-alueiden tai omien osakkeiden hankkimista varten otettavien lainojen kattamiseksi. A-sarjan osakkeista sekä yhtiön hallinnassa olevista omista osakkeista ei vastiketta peritä.

6 § LAINAOSUUDEN SUORITTAMINEN

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle rahoitusvastikeperusteen mukaan laskettava osuutensa yhtiön lainoista. Lainaosuus tulee suorittaa kunkin lainan osalta yhdellä kertaa. Lainaosuuden suorituksen tulee tapahtua yhtiön hallituksen määrääminä aikoina. Yhtiön on viivytyksettä käytettävä osakkeenomistajalta vastaanotetut lainaosuudet yhtiön lainojen lyhentämiseen.

Lainaosuusmaksu on määrättävä siten, että suorituksella kertyvillä varoilla voidaan maksaa laina- osuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko sekä muut lyhennyksestä yhtiölle aiheutuvat kulut laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.

Lainaosuutensa korkoineen ja kuluineen kokonaan suorittanut osakkeenomistaja ei ole velvollinen suorittamaan yhtiölle rahoitusvastiketta sen lainan osalta, jonka osalta hän on lainaosuutensa yhtiölle täysimääräisesti suorittanut. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on kuitenkin korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. Lainaosuuden suoritus on merkittävä osakeluetteloon.

7 § OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN

Yhtiöllä on oikeus yhtiökokouksen päätöksellä lunastaa yhtiön osake, mikäli osakkeeseen perustuvat velvoitteet ovat olleet erääntyneenä yli vuoden ajan. Lunastushinta on kaksisataa (200) euroa tai erääntyneiden velvoitteiden yhteismäärä korkoineen ja kuluineen, mikäli tämä on suurempi.

Lunastamiseen voidaan käyttää voitonjakokelpoisten varojen lisäksi ylikurssi- ja vararahastoa sekä osakepääoman alennusta. Yhtiön osakepääomaa voidaan yhtiön osakkeita lunastamalla alentaa vähimmäisosakepääomaan asti.

Lunastus on toimeenpantava kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön hallitus on antanut todistettavasti tiedon yhtiökokouksen lunastamisesta koskevasta päätöksestä osakkaalle, siten, että yhtiö maksaa lunastushinnan osakekirjan palauttamista vastaan.

8 § RAHASTOT

Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön rakentamista tms. tarkoitusta varten rahastoja. Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista päättää hallitus.

9 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus päättää kaikista golfkentän käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.

10 § EDUSTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

11 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi alkaa 1.11 ja päättyy 31.10.

12 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Etelä-Suomen Sanomat lehdessä tai Asikkalan ja Lahden seudulla suurimman levikin omaavassa lehdessä tai toimitetaan lain niin edellyttäessä kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.

13 § VOITON KÄYTTÄMINEN

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Yhtiön voitto on siirrettävä kokonaisuudessaan vararahastoon. Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa sen netto-omaisuus, siltä osin kuin se ylittää osakkeenomistajien yhtiöön sijoittaman määrän, luovutetaan ensisijaisesti Kanavagolf Vääksy ry:lle ja toissijaisesti Suomen Golfliitto ry:lle golfurheilun edistämiseen Suomessa.