Ry säännöt

Kanavagolf Vääksy ry
Toimintasäännöt
§ 1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanavagolf Vääksy ry
Yhdistyksen kotipaikka on Asikkalan kunta Etelä-Suomen Läänissä.
Yhdistys on perustettu huhtikuun 14 päivänä 2003 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

§ 2 Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia, edistää junioritoimintaa, ylläpitää klubitiloja ja järjestää kokouksia ja golfin harrastusta edistäviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia.
Toimintaansa tukeakseen seura voi harjoittaa golfkentän yhteydessä ravintolaliikettä sekä voittoa tavoittelematta välittää ja vuokrata jäsenilleen golftarvikkeita ja –välineitä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

§ 3 Jäsenyys

Seuran aktiivijäseniksi voidaan ottaa henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jotka seuran hallitus hyväksyy. Aktiivijäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsenenä voi olla sen kalenterivuoden päättymiseen asti, jolloin täyttää 18 vuotta.
Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa, sekä kunniapuheenjohtajaksi samoin perustein seuran hallituksen puheenjohtajana toimineen henkilön.

§ 4 Jäsenyydestä erottaminen ja eroaminen

Jäsenen, joka ei noudata seuran kokouksen tekemiä päätöksiä tai joka käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaa seuran mainetta tai muutoin toimii seuran etuja vastaan, voi hallitus erottaa seurasta.
Jos jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

§ 5 Jäsenmaksut

Jäseneksi liittyvä suorittaa yhdistykselle kertaalleen liittymismaksun, minkä jälkeen jäsenet suorittavat aina kalenterivuosittain vuosi- ja jäsenmaksut, joiden suuruuden yhdistyksen syys-kokous on vahvistanut. Liittymis-, vuosi- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille. Maksu on suoritettava kokouksen määrittämänä eräpäivänä. Myöhästyneestä maksusta on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaita maksuista.
§ 6 Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan jäsentä (4-8). Seuran syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulko-puoleltaan sihteerin ja rahastonhoitaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus voi ottaa seuran palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt se-kä määrätä heidän työsuhteesta ja palkkaeduista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

§ 7 Seuran tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

§ 8 Nimen kirjoitus

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

§ 9 Tilien ja hallinnon tarkastus

Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on ennen maaliskuun 15. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

§ 10 Seuran kokoukset

Seuran varsinaisia kokouksia pidetään kaksi: kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous loka-kuussa. Ylimääräinen seuran kokous pidetään, milloin seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

§ 11 Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen seuran kokoukseen on postitettava seuran jäsenille heidän jäsenrekisteriin ilmoittamiinsa postiosoitteisiin postitetuilla kirjeillä, sähkö-postilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle tai julkaistava seuran ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kirjeitse ja sähköpostilla kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kokouspäivää edellä mainittuun määräaikaan mukaan lukematta.

§ 12 Kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuran kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– valitaan kaksi äänten laskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus

Tämän lisäksi kevätkokouksessa
– esitetään hallituksen vuosikertomus, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin seuran hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen kuluvan vuoden maaliskuun 15 päivää sekä

syyskokouksessa
– valitaan hallituksen puheenjohtaja
– valitaan seuran kapteenit
– valitaan hallituksen muut jäsenet
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis-, vuosi- ja jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohdan huomioon ottaen sääntöjen 5§:n määräykset sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus,
– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen kuluvan vuoden syyskuun 15 päivää.

§ 13 Äänivalta kokouksessa

Seuran kokouksessa on kullakin läsnä olevalla erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneella 15 vuotta täyttäneellä aktiivijäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Alle 15-vuotiaalla juniori-jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa.
Erääntyneen jäsenmaksunsa kuuden kuukauden ajan laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa seuran kokouksissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksessä ratkaisee tasatuloksen arpa. Äänestys on avoin ellei vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä.

§ 14 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) seuran kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Seuran purkamiseen vaalitaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) seuran kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Seuran purkautuessa sen varat on käytettävä seuran purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

§ 15 Erillisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuten määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.